Sociale maribel


Het doel van de Sociale Maribel is bijkomende arbeidsplaatsen realiseren in de social-profitsector om:

• Tegemoet te komen aan de noden van de sector
• De arbeidsdruk te verlichten
• De kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren

Wettelijke basis:
Artikel 35, § 5, van de wet van 29/06/81 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (B.S. 02/07/1981).
Koninklijk Besluit van 18/07/2002, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (B.S. 22/08/2002), herhaaldelijk gewijzigd .

De werkgevers creëren nieuwe arbeidsplaatsen. Onze socialemaribelfondsen subsidiëren die via patronale bijdrageverminderingen die de RSZ vooraf aan hen heeft gestort.
VSPF ondersteunt 4 socialemaribelfondsen:

Fonds sociale maribel 318.02 (diensten gezinszorg van de Vlaamse gemeenschap)
Fonds sociale maribel 319.01 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse gemeenschap)
Fonds sociale maribel 329.01 (socioculturele sector van de Vlaamse gemeenschap)
Fonds sociale maribel 331 (Vlaamse welzijns-en gezondheidssector).

Het gaat om sectoren die in elke Vlaamse gemeente actief zijn. De werkgevers en werknemers in die sectoren vervullen maatschappelijke taken en dragen in belangrijke mate bij tot het welzijn in Vlaanderen.

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14