Sociale Maribel

Het Fonds Sociale Maribel 318.02 voor de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap


Het socialemaribelfonds 318.02 verdeelt en controleert de socialemaribeldotatie in de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap.

Het gaat om een aanzienlijk budget: in 2018 wordt in totaal 39.673.181,80 € ingezet, 37.779.387,45 € onder de vorm van structurele middelen en 1.893.794,35 € als projectmiddelen.
Hiermee kan bijkomende werkgelegenheid gecreëerd worden voor in totaal 1.107,37 vte, 1048,87 vte structurele tewerkstelling en  58,50 vte op tijdelijke wijze in de projecten.

Voorwaarden om te kunnen genieten van een socialemaribelsubsidie in deze sector:

  • De werkgever valt onder PC 318.02 (RSZ-kengetal 211) en volgt deze loon- en arbeidsvoorwaarden
  • De werknemers worden eveneens aangegeven onder PC 318.02
  • De werkgever ondertekent de toetredingsakte tot de CAO van 30/11/06 en verbindt zich tot een netto-toename van zijn arbeidsvolume
  • De werkgever dient via zijn bijdrage aan de dotatie van de sector minimaal 0,50 vte bijkomende tewerkstelling te creëren
Bij stijging van de socialemaribeldotatie legt de raad van beheer van het fonds de verdeling van de bijkomende middelen vast. Toekenningen zijn in principe van onbepaalde duur.

In de Gezinszorg hanteert men 4 loonplafonds. Voor 2016 zijn dit:

Omkadering A
 45.177,87 €
Omkadering B
 42.455,64 €
       Basismedewerkers  31.998,13 €
      Jongeren in DLDW
 27.153,06 €

Naast subsidiëring van permanente tewerkstelling, wordt ook een budget bepaald voor projecten:

  • penhouderschap (3,50 vte toegewezen): zelfde loonplafond als omkadering A. Deze werknemers staan bij de grote diensten in voor de administratieve, financiële en inhoudelijke opvolging van de opleidingsdossiers ‘Polyvalent verzorgende’
De sociale maribel is voor de sector slechts één van de aangewende subsidiekanalen.

Alle diensten zijn lid van de Vlaamse Vereniging voor de Diensten van de Gezinszorg (VVDG). Voor meer informatie rond de vereniging, zie www.vvdg.be .

Juridische basis:


  • de wet van 29 juni 1981
  • het KB van 18 juli 2002
  • de CAO van 16 december 2003
  • de CAO van 30 november 2006


Info en contact
:

Meer informatie en een antwoord op uw praktische vragen rond bv. documenten vind je in onze Infobrochure Sociale Maribel voor de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap 318.02. Deze brochure vind je onder downloads bij de sector gezinszorg. Bij diezelfde downloads kan je ook terecht voor een tabel met de timing voor in te dienen documenten.


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN?


 
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14