Consumptiecheques

Opgelet: indieningstermijn enquête afgelopen

Subsidies ontvangen? Wat nu? Hier meer info.

Wettelijke basis

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een eenmalige dotatie in het kader van het deelakkoord koopkracht voor de private sector van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 22 december 2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 aan de fondsen sociale Maribel voor de eenmalige toekenning van consumptiecheques in 2021.
 • CAO van 20 januari 2021 betreffende de toekenning van consumptiecheques voor het Paritair Subcomité voor de Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap (PC 319.01)

Rechthebbenden en berekeningswijze

 • Alle werknemers (inclusief jobstudenten) tewerkgesteld binnen de sector van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité 319.01.
 • Het gaat om een uitzonderlijke en eenmalige toekenning van maximaal € 300 voor die werknemers die een voltijdse contractuele tewerkstellingsbreuk hadden gedurende de volledige referteperiode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Het bedrag wordt berekend pro rata tewerkstellingstijd en pro rata tewerkstellingsperiode binnen deze referteperiode.
 • Als berekeningsbasis gelden de effectieve prestaties. Conform de bepalingen in de CAO worden de dagen van arbeidsonderbreking vermeld in artikel 36 van het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en de dagen van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met effectieve prestaties. Klik hier voor meer uitleg.
 • De zichtwaarde van de consumptiecheque bedraagt maximum €10 per cheque.
 • De consumptiecheques worden afgeleverd op naam van de werknemer binnen de maand na financiering vanuit het bevoegde fonds sociale Maribel.
 • De consumptiecheques zijn geldig tot 31 december 2021.
 • Werknemers die tijdens de referteperiode prestaties hebben geleverd maar reeds uit dienst zijn, hebben ook recht op deze consumptiecheques. De werkgever stelt deze medewerkers in kennis en bepaalt de modaliteiten waaronder de consumptiecheques zullen worden uitgereikt.

Wat moet u doen om deze subsidie te ontvangen?

 • De financiering van deze consumptiecheques wordt beheerd door het fonds sociale Maribel 319.01.
 • U dient een online enquête in te vullen. We bezorgen u de uitnodiging voor deze enquête via mail. Hou zeker uw spambox in de gaten! U kan de bevraging hier (PDF – informatief) inkijken om u voor te bereiden. De deadline voor indiening van de enquête is 8 maart 2021.
 • Volgende gegevens zijn verplicht in te vullen en worden via een verklaring op eer in de enquête, naar juistheid ingediend:
  • het aantal VTE (inclusief jobstudenten en periode van tijdelijke werkloosheid) binnen de referteperiode waarvoor de cheques werden berekend. Klik hier voor meer uitleg
  • het berekend bedrag van de consumptiecheques die worden toegekend (exclusief interim).
  • het aantal VTE van het interim-personeel in de referteperiode (indien van toepassing) !Opgelet: Dit cijfer wordt informatief opgevraagd.
  • Indien uw instelling op bedrijfsniveau al een CAO heeft afgesloten met betrekking tot de consumptiecheques zoals omschreven in de CAO van 20 januari 2021, dan kunnen deze als een voorschot worden beschouwd. De ondertekenende partijen van de CAO op ondernemingsniveau gaan hierover desgevraagd met elkaar in dialoog zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de CAO op ondernemingsniveau.
  • Indien een CAO op bedrijfsniveau werd afgesloten moet die verplicht aan ons worden bezorgd. Dit kan door het document op te laden in de enquête zelf, of – als dit niet lukt – het bestand per mail door te sturen.
 • U dient de verklaring op eer voor te leggen aan het intern overlegorgaan indien u hierover beschikt (Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of syndicale delegatie). Bij gebrek hieraan legt u deze verklaring voor aan de werknemers.
 • Het fonds sociale Maribel voert de controle uit op het aantal VTE binnen de referteperiode waarvoor de cheques worden berekend. 
 • Na ontvangst van alle gegevens en na controle hiervan maakt het fonds sociale Maribel het bedrag over, met name € 300 per VTE vermeerderd met 5% administratieve kosten, bij wijze van voorschot.
 • Na uitreiking van de consumptiecheques maakt u een verantwoordingsstaat met het effectief aantal VTE, de reële administratiekost en een kopie van uw factuur/facturen over aan het fonds sociale Maribel via e-mail. Op basis hiervan ontvangt u een saldering in positieve of negatieve zin.

Samengevat

 • Vul voor 8 maart 2021 de enquête die u van ons via e-mail heeft ontvangen, volledig in en voeg de CAO op bedrijfsniveau toe, indien van toepassing.
 • U vindt alle wettelijke bepalingen in de CAO van 20 januari 2021.
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403