Subsidiërende Instanties

De sector omvat een brede waaier aan organisaties die instaan voor de zorg, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (gehandicapten, kinderen, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen, …). De actieve zorg en hulpverlening is de gemeenschappelijke factor die onder verschillende vormen (residentieel, semi-residentieel, ambulant of mobiel) voorkomt en sterk kan verschillen in duur (kort, periodiek of langdurig). De begunstigden bevinden zich in een zwakke maatschappelijke positie en zouden zonder bijkomende hulp in de problemen kunnen komen, bijvoorbeeld met hun woonsituatie. 

1. De sector 319.01 is actief in de volgende domeinen:

2. Tewerkstelling in de sector (cijfers)

3. Werkgeversorganisaties

4. Subsidiërende instanties 

Het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap erkent, vergunt, machtigt, subsidieert of registreert organisaties die hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan personen met een handicap.
 
Het Agentschap Jongerenwelzijn erkent en financiert jeugdhulpaanbieders en private voorziening binnen de bijzondere jeugdzorg.

De centra voor gezinsondersteuning worden gesubsidieerd door Kind & Gezin  

De belangrijkste financieringsbron voor de huurdersbonden en sociale verhuurkantoren is het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen van het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 

De afdeling Welzijn en Samenleving van het departement welzijn, volksgezondheid en Gezin  van de Vlaamse overheid is de voornaamste subsidiebron voor het algemeen welzijnswerk.

Andere inkomstenbronnen voor de organisaties uit de sector komen onder meer van:
  • lokale besturen
  • lidgelden en/of bijdragen van particulieren
  • donaties
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403